О Б Я В Л Е Н И Е  №03/ 09.01.2023 год.

11/1/2023
О Б Я В Л Е Н И Е
 №03/ 09.01.2023 год.
 
 
            Община Тутракан, на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните  лица по смисъла на чл.131, че е изработен и внесен за процедиране и одобряване проект за:
 Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на План за регулация /ПР/ в обхват на  урегулиран поземлен имот VIІІ-25 в кв.4 от действащия Кадастрален и регулационен план на с.Старо село, одобрен със Заповед № 436/07.11.1990год. и Подробен устройствен план (ПУП) – създаване на План за застрояване (ПЗ) е разработен в обхвата на поземлен имот с идентификатор 69078.105.32 от Кадастрална карта и кадастрален регистър (КККР) на с. Старо село, одобрени със Заповед РД-18-637/ 07.03.2018г. на ИД на АГКК гр. София, разположен извън строителните граници на населеното място.
Двата имота в обхвата на ПУП-ПР и ПЗ са собственост на възложителя Светослав Здравков Любенов. 
           От УПИ VIІІ- 25 в кв.4 се отделя нов имот предназначен за улица–обслужваща (задънена, вид алея), която осигурява достъп до имот с идентификатор 69078.105.33 (оставен без транспортен достъп) по КККР- с. Старо село. Новата обслужваща улица е разположена по дължина на цялата южна граница на УПИ VIІІ-25, кв.4 и остава собственост на собственика на имота. За останалата част от УПИ VІІІ-25 е отреден нов УПИ със същата сигнатура VIІІ-25. 
         Трайното предназначение на територията в която попада имота е „Земеделска“. Начин на трайно ползване на конкретния имот: “За друг вид застрояване“.  С проекта за имота се  определя режим на застрояване за: “Предимно производствена зана - Пп“. Застрояването е посочено с ограничителни линии на застрояване, разположени на 3,00м от границите на имота. Предвижда се изграждане на „Селскостопански и животновъдни сгради“.
            ПУП е придружен от план за вертикално планиране, план-схема за водоснабдяване, канализация и план-схема за електрификация.
            Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация гр.Тутракан, ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет.ІІ.
 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. 
 
         
             
 Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
   
. ”ГК” в Д-я ”ИООС“
ДС/ТД