О Б Я В Л Е Н И Е  № 2/09.01.2023 год.

9/1/2023
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 2/09.01.2023 год.
 
 
 
Община Тутракан  съобщава, че със Заповед № РД–04–37/06.01.2023 год. на Кмета на Общината се изменя действащият Кадастрален и регулационен план на с. Сяново, одобрен със Заповед № 5289/ 31.10.1956г., в обхват на имот с пл.№187 с отредени  УПИ І-187, ІІ-187 и ІІІ-187 в кв.25. Границите на новия имот да съответстват на външните  граници на обединените урегулирани поземлени имоти / парцели: УПИ І-187, ІІ-187, частично урегулиран  ІІІ-187 в кв.25. Новообразуваният имот получава  планоснимачен номер, след последния използван номер в съответния регистър на имотите (разписен списък) - поземлен имот с планоснимачен № 211, съгласно приложен проект за изменение, изработен според изискванията на чл.75 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и подържането на кадастралната карта и кадастрален  регистри  на МРРБ.
 
            Заповедта може да се обжалва  в 14 - дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните страни по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имота.
 
 
              
 
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
  Кмет на Община Тутракан