О Б Я В Л Е Н И Е  № 01 / 06.01.2023 год.

6/1/2023
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 01 / 06.01.2023 год.
 
 
            Община Тутракан, на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните  лица по смисъла на чл.131, че е изработен и внесен за процедиране проект за  изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за парцели / УПИ І-187, ІІ-187 и ІІІ-187 в кв.25 от действащия Кадастрален и регулационен план на с. Сяново, одобрен със Заповед №5289/ 31.10.1956 год.  Възложител на проекта е собственика на дворните места   “ГРЕНФУЛ“ ООД гр. Русе. 
С ПУП-ИПРЗ се обединяват  гореописаните УПИ / парцели  в един нов УПИ, като дворищно регулационни линии се поставят в съответствие със заснетите на терена имотни граници.
Одобрената улична регулация се изменя частично, само в ъгъла към кръстовището с  о.т.35., поради факта, че  асфалтираният път (улица) не съответства на одобрената проектна улица с плана.
Имотите обект на изменението попадат в територия предназначена за жилищни нужди.
      С проектът се промени конкретното предназначението на новият урегулиран поземлен имот от „За Жилищно застрояване с преобладаващо застрояване с малка височина  до (10м), означена като ( Жм)  в  разновидност „Предимно производствена зона - (Пп)“.
           Необходимите гаражи и места за паркиране задължително да се осигурят в границите на имота.
            Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация гр.Тутракан, ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет.ІІ.
 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.            
             
  ЦВЕТЕЛИНА ГАБРОВСКА - ГЕОРГИЕВА
- зам. кмет на Община Тутракан, заместваща Кмета на Община Тутракан,
съгласно негова Заповед №РД-04-24 от 05.01.2023г.