О Б Я В Л Е Н И Е №63/30.12.2022год.

30/12/2022
О Б Я В Л Е Н И Е
№63/30.12.2022год.
 
 
Община Тутракан, на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията -ЗУТ, съобщава, че Кмета на Община Тутракан със Заповед № РД-04-1408/30.12.2022г. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ  Н. Х. Т. да възложи изработване на:
“ Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ за имот с идентификатор 73496.501.3113 по Кадастрална карта и кадастрален регистър на гр. Тутракан, одобрени  със Заповед № РД – 18 – 6 / 04. 02. 2008 г. на АГКК гр. София; дворно място с планоснимачен № 3113 в кв.73 от ПУР Тутракан, одобрен с решение №327/02.02.2006г.“
Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
                 
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
 Кмет на Община Тутракан