О Б Я В Л Е Н И Е № 62 /30.12.2022год.

30/12/2022
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 62 /30.12.2022год.
 
 
 
             Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Кмета на Община Тутракан със Заповед № РД-04-8351/29.19.2022г.  ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Д. З. К. да възложи изработване на:   
 Проект за изменение на  подробен устройствен план - план за регулация за имот с планоснимачен № 461, кв.28, парцел/УПИ VІІ-461от Кадастрален и регулационен план на с. Старо село, одобрен със Заповед № 436/ 07.11.1990г. на ОбНС –Тутракан за негова сметка.
 
 
            Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
                 
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
     Кмет на Община Тутракан