О Б Я В Л Е Н И Е №60/20.12.2022 год.

20/12/2022
О Б Я В Л Е Н И Е
№60/20.12.2022 год.
 
            Община Тутракан, на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщаваме на заинтересуваните  лица по смисъла на чл.131, че е изработен проект подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация ПР (план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване) в обхват на дворно място, съставляващо имот №501.2501 в кв.111 от План за улична регулация, одобрен с Решение № 327/ 02.02. 2006 год. на Общински съвет гр. Тутракан, като за двата нови проектни обекта 73496.501.3943 и 73496.501.3944  (получени след разделяне на имот с идентификатор 73496.501.2501 от КККР - Тутракан, одобрени със Заповед № РД–18–6/ 04. 02. 2008 год. на АГКК гр. София) се отредят урегулирани поземлени имоти, като вътрешно-регулационните линии бъдат  поставени  в съответствие  с новите кадастрални граници (странични / дъно) на двата нови обекта и се запази одобрената улична регулация.
 
              Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да се запознаят с изработеният проект , както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинската администрация.
                           
                           
                                                                             
             
ЦВЕТЕЛИНА ГАБРОВСКА - ГЕОРГИЕВА
- зам. кмет на Община Тутракан, заместваща Кмета на Община Тутракан,
съгласно негова Заповед №РД-04-1304 от 16.12.2022г.