О Б Я В Л Е Н И Е № 57/09.12.2022г.

9/12/2022
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 57/09.12.2022г.
 
 
Община Тутракан, на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията -ЗУТ, съобщава, че Кмета на Община Тутракан със Заповед № РД-04-1170/05.12.2022г. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на С.В.И., В.И.И. и П.В.И. да възложи изработване на: Подробен устройствен план (ПУП) – създаване  на План за регулация (ПР- план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване) в обхват  на собственото им дворно място, съставляващо имот №501.3010 в кв.64 от План за улична регулация, одобрен с Решение № 327/ 02.02. 2006 год. на Общински съвет гр. Тутракан; поземлен имот с идентификатор 73496.501.3010 от КККР на гр. Тутракан, одобрени със Заповед № РД–18–6/ 04.02.2008 год. на АГКК гр. 
 
Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
                 
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
 Кмет на Община Тутракан