О Б Я В Л Е Н И Е    № 56/08.12. 2022 год.

8/12/2022
О Б Я В Л Е Н И Е
   № 56/08.12. 2022 год.
 
 
Община Тутракан  на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект за изменение Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ИПР/ в обхват на  урегулиран поземлен имот- УПИ IV-3793 в кв.69 от действащия План за улична регулация на гр. Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02.02.2006 год. на Общински съвет гр. Тутракан; поземлен имот с идентификатор 73496.501.3170 от действащи Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Тутракан, одобрени със Заповед № РД – 18 – 6 / 04. 02. 2008 г. на АГКК гр. София, частна общинска собственост, съгласно Акт№1725 с вх.р.№1516, а.196, т.V, дело №980/08.07.2014г. на Служба по вписванията Тутракан,
Проекта е изработен по искане на Дирекция “ОССД“, Община Тутракан.
Съществуващия УПИ IV-3793 в кв.69, частна общинска собственост е разделен  на следните два, нови  УПИ ХIХ-3937 с площ от 1 186 кв.м. и  УПИ ХХ-3938 с площ от 9 625кв.м.
            Новите дворищно-регулационни линии да се поставят  в съответствие  с кадастралните граници на двата нови поземлени имота, като се запази одобрената улична регулация. 
            Устройствената зона  в която попадат  имотите се запазва. 
            Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да се запознаят с изработеният проект , както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинската администрация.
                                                       
                              
    
                                        
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
   Кмет на Община Тутракан