О Б Я В Л Е Н И Е № 55/07.12.2022год.

7/12/2022
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 55/07.12.2022год.
 
 
Община Тутракан, на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията -ЗУТ, съобщава, че Кмета на Община Тутракан със Заповед № РД-04-1141/30.11.2022г. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Дирекция “Общинска собственост и стопански дейности“ да възложи изработване на проект за създаване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация ПР (план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване) в обхват на дворно място, съставляващо имот №501.2501 в кв.111 от План за улична регулация, одобрен с Решение № 327/ 02.02. 2006 год. на Общински съвет гр. Тутракан, като за двата нови проектни обекта 73496.501.3943 и 73496.501.3944  (получени след разделяне на имот с идентификатор 73496.501.2501 от КККР - Тутракан, одобрени със Заповед № РД–18–6/ 04. 02. 2008 год. на АГКК гр. София) се отредят урегулирани поземлени имоти, като вътрешно-регулационните линии бъдат  поставени  в съответствие  с новите кадастрални граници (странични / дъно) на двата нови обекта и се запази одобрената улична регулация.
 
Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
                
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
 Кмет на Община Тутракан