О Б Я В Л Е Н И Е № 54 /29.11. 2022год.

29/11/2022
О Б Я В Л Е Н И Е
54 /29.11. 2022год.
 
 
             Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Кмета на Община Тутракан със Заповед № РД-04-1118/24.11.2022г.  ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на В. Р. М. да възложи изработване на:        
Проект за изменение на подробен устройствен план (ИПУП)-план за регулация и застрояване (ПРЗ)  в обхват на УПИ І-общ., УПИ ІІ-общ., УПИ ІІІ-общ., УПИ ІV-общ., УПИ V-общ., УПИ VI-общ. в кв.52 , съставляващи имот с планоснимачен №1087 от действащия Кадастрален и регулационен план на с. Цар Самуил, одобрен със Заповед №324/22.08.1990год.
              Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
 
                 
 
ЦВЕТЕЛИНА ГАБРОВСКА - ГЕОРГИЕВА
- зам. кмет на Община Тутракан, заместваща Кмета на Община Тутракан,
съгласно негова Заповед №РД-04-1124 от 25.11.2022г.