О Б Я В Л Е Н И Е    № 53/ 28.11. 2022год.

28/11/2022
О Б Я В Л Е Н И Е
   № 53/ 28.11. 2022год.
 
            Община Тутракан, на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересува-ните  лица по смисъла на чл.131, че е изработен проект: „Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ)  за поземлен имот с идентификатор 10149.102.5 по Кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Варненци, одобрени със Заповед №РД-18-311/02.02. 2018г. на ИД на АГКК“. 
            Поземлен имот с идентификатор 10149.102.5 е извън строителните граници на населеното място и попада в обхвата на  КККР, според която има следните характеристики:
                 - вид собственост: “Частна“
                 - местност: “Айвълъка“
                 - вид територия: “Земеделска“
                 - трайно предназначение на територията-ТПТ: „Урбанизирана“
                 - начин на трайно ползване-НТП: „За стопански двор“.
 Проектът е изработен с цел промяна предназначението  на земеделска земя за неземеделски нужди за целия имот.
С ПУП-ПЗ за поземленият имот с идентификатор 10149.102.5 се определя режим на застрояване за зона: “Предимно производствена зона-Пп“.
Застрояването е посочено със ограничителни линии на застрояване, разположени на 3,00м.от вътрешните имотни граници и до сервитута от водопровода и Ел-кабел, преминаващи през имота..
Предвижда се изграждане на “Сгради за производствено-складови дейности, складове за селскостопанска продукция, техника и инвентар“.
ПУП  е придружен от план за вертикално планиране, планове-схеми за водоснабдя-ване, канализация, електрификация.
            Приложени са: Писмо с изх.№ПО-12-27/10.06.2022г. на Областна дирекция “Земеделие“ гр. Силистра, относно това, че не е необходимо да се провежда процедура за промяна предназначението на земята по ЗОЗЗ;  Писмо с изх К-ЕDN-6959/ 04.11.2022г. на Електроразпределение Север АД Варна; Писмо с изх.№И-3425/29.08.2022г. на РИОСВ-Русе, към МОСВ-Република България.
            Проектът е представен в цифров и графичен вид, в един екземпляра.
Възложител на проекта е собственика на имота - В.В.А.
            Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация гр. Тутракан, ул. ”Трансмариска” №31, стая №13, ет. ІІ.
 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
 
                                 
ЦВЕТЕЛИНА ГАБРОВСКА-ГЕОРГИЕВА
- зам. кмет на Община Тутракан, заместваща Кмета на Община Тутракан,
съгласно негова Заповед №РД-04-1124 от 25.11.2022г.