Проект „Изграждане на път за допълнителни експозиционни площи на територията на мемориален комплекс „Военно гробище 1916“ с. Шуменци, Община Тутракан"

5/12/2022
 
Европейски земеделски фонд  за развитие на селските райони:
„Европа инвестира в селските райони“
 
Община Тутракан, Местна  инициативна група Тутракан – Сливо поле и Държавен фонд „Земеделие“ сключиха  Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.484-0003-C01/01.12.2022 г. за изпълнение на проект „Изграждане на път за допълнителни експозиционни площи на територията на мемориален комплекс „Военно гробище 1916“ с. Шуменци,  Община Тутракан, одобрен със Заповед № 03-РД/4068 от 03.10.2022 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.
Финансирането е по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие  на селските райони.
Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е в размер на  58 007.12 лв.
  Целта на проектното предложение е подобряване на услугите, свързани със свободното време и отдиха на местното население и създаването на заетост на територията чрез подпомагане развитието на селски туризъм.
Изграждането на път от основното шосе към мемориал „Военна гробница“ от една страна ще подобри посещаемостта на културната ценност, а от друга ще подобри безопасността на посетителите и на самата ценност чрез осигуряване на подходящ достъп за пожарна безопасност. С това проектът ще подобри туристическата инфраструктура до атракции и съоръжения за посетители на територията, като едновременно с това цели и опазване и популяризиране на културното наследство на територията на общината. Предвидените за изработка и монтаж информационни туристически табели ще допринесат за увеличаването на туристопотока към различните обекти на територията на общината, както и към маркираните доставчици на културни услуги – хотели, ресторанти, информационни центрове, музеи и етнографски сбирки в града и околните села. В допълнение на тях ще бъдат маркирани и два нови маршрута, свързани с битката за Тутракан – подходи към новопочистените фортове, останали от тутраканската крепост.
 
Срокът за изпълнение на проектните дейности е до 30 юни 2025 г.