Заповед_РД-04-1051от11.11.2022_чл.224а

11/11/2022
Във връзка с постъпило уведомление с рег. индекс: №-УТ-24-6780/18.10.2022г. при Община Тутракан от П. П. Ангелов е извършена проверка на налична документация за ПИ с идентификатор 51956.115.26 по КК и КР на с. Нова Черна, общ. Тутракан, обл. Силистра, местност „Над орехите“ - строеж „Реконструкция на сграда, изграждане на пристройка и промяна предназначение на краварник в склад за селскостопанска продукция и инвентар“ и ПИ с идентификатор 51956.115.27 по КК и КР на с. Нова Черна, общ. Тутракан, обл. Силистра, местност „Над орехите“ - строеж „Промяна предназначението на съществуващ краварник в склад за селскостопанска продукция и инвентар, реконструкция на покривна конструкция с Нкор.=4,50м“, установено е започнато строителство без откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия;
 
 • Собственици по местонахождение на имотите:
 • ПИ с идентификатор 51956.115.26 по КК и КР на с. Нова Черна, общ. Тутракан, обл. Силистра, местност „Над орехите“: Фирма „ПЕПЕРУНА 2011“ ЕООД, ЕИК: 201536202, съгласно нотариален акт за продажба на земеделска земя №45, рег. №1821, т. 7, дело №1191/30.06.2015г. на Служба по вписванията – Тутракан с управител – Петър Пламенов Ангелов;
 • ПИ с идентификатор 51956.115.27 по КК и КР на с. Нова Черна, общ. Тутракан, обл. Силистра, местност „Над орехите“: Петър Пламенов Ангелов, съгласно нотариален акт за продажба на земеделска земя №124, рег.№3803, т. 13, дело №2460/21.11.2011г. на Служба по вписванията – Тутракан;
 
 • Извършители на строежите:
 • строеж „Реконструкция на сграда, изграждане на пристройка и промяна предназначение на краварник в склад за селскостопанска продукция и инвентар“: Фирма „ПЕПЕРУНА 2011“ ЕООД, ЕИК: 201536202 с управител – Петър Пламенов Ангелов;
 • строеж „Промяна предназначението на съществуващ краварник в склад за селскостопанска продукция и инвентар, реконструкция на покривна конструкция с Нкор.=4,50м“: Петър Пламенов Ангелов
 • Строител: и на двата обекта строител е фирма „Русенска строителна компания“ АД, ЕИК: 827226597, представляван от Петър Иванов Даскалов – председател на Съвета на директорите и  Марин Недялков Маринов – изпълнителен директор, съгласно Договор за СМР от 20.03.2018г. и Договор за СМР от 24.04.2013г.
 • Подизпълнител на СМР: и на двата обекта, подизпълнителна фирма е „Арсенал“ ЕООД, ЕИК: 117672726, управител – Атанас Атанасов, съгласно договор за СМР между изпълнител и подизпълнител от 24.03.2018г. и от 25.04.2013г.
 • Технически ръководител: Петър Пламенов Ангелов, диплома № 029854, рег. № 1458/53 от 03.07.1976г.;
 
 • Строителни книжа и документи: 
 • строеж „Реконструкция на сграда, изграждане на пристройка и промяна предназначение на краварник в склад за селскостопанска продукция и инвентар“: за обекта има съгласуван и одобрен технически проект на 03.01.2018г. по части Архитектурна, Конструктивна, Ел, Геодезия, ПБ. Има издадено Разрешение за строеж №3/10.01.2018г., от главния архитект на Община Тутракан, влязло в сила на 31.01.2018г.
 • строеж „Промяна предназначението на съществуващ краварник в склад за селскостопанска продукция и инвентар, реконструкция на покривна конструкция с Нкор.=4,50м“: за обекта има съгласуван и одобрен технически проект на 25.04.2012г. по части Архитектурна + ПБ, Конструктивна, ПБЗ. Има издадено Разрешение за строеж №7/25.04.2012г., от главния архитект на Община Тутракан, влязло в сила на 11.05.2012г.
 • Имот с идентификатор 51956.115.27 по КК и КР на с. Нова Черна, общ. Тутракан, обл. Силистра, местност „Над орехите“ е продаден на фирма „ПЕПЕРУНА 2011“ ЕООД, съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №17, вх. рег.№2403,т.IX, дело №1580/20.10.2022г. на Служба по вписванията – Тутракан. Сградите остават собственост на Петър Пламенов Маринов;
 • Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри № 25-350046-31.10.2022г.
 • Гореописаните имоти са обединени в нов поземлен имот с идентификатор 51956.115.552 по КК и КР на с. Нова Черна, общ. Тутракан, обл. Силистра, начин на трайно ползване – за стопански двор;
 
 • Установени нарушения за строеж „Реконструкция на сграда, изграждане на пристройка и промяна предназначение на краварник в склад за селскостопанска продукция и инвентар“: обектът е V-та категория, съгласно чл. 137, ал.1, т.5, буква „б“ от ЗУТ и чл.10, ал.2 от Наредба №1/30.07.2003г. за номенклатура на видовете строежи, издадена от МРРБ. За започване строителство на обект от пета категория е необходимо да се състави протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и  ниво. Да се завери Заповедна книга;
 • Установени нарушения за строеж „Промяна предназначението на съществуващ краварник в склад за селскостопанска продукция и инвентар, реконструкция на покривна конструкция с Нкор.=4,50м“: обектът е V-та категория, съгласно чл. 137, ал.1, т.5, буква „б“ от ЗУТ и чл.10, ал.2 от Наредба №1/30.07.2003г. за номенклатура на видовете строежи, издадена от МРРБ. За започване строителство на обект от пета категория е необходимо да се състави протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и  ниво. Да се завери Заповедна книга;
 
Двата обекта, описани по-горе, находящи се в имот с идентификатор 51956.115.552 по КК и КР на с. Нова Черна са в нарушение по смисъла на чл. 224, ал.1, т.5 от ЗУТ. Строителят носи отговорност за своевременно съставяне на актове и протоколи по време на строителство, съгласно чл. 163, ал.2, т.3 от ЗУТ.
 
Със съставения констативен акт № 3/31.10.2022г. е сложено начало на административно производство по реда на чл.224а, ал.1 от ЗУТ за спиране, изпълнението на строителна дейност и забраняване достъпа до строежите, които се извършват без да са съставени протоколи за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и  ниво и без да са заверени заповедни книги. Констативният акт е съобщен на заинтересованите лица, видно от обратна разписка №712574775 от 03.11.2022г.
 
По съставения констативен акт № 3/31.10.2022г. не са постъпили възражения. Налице е безспорно установен незаконосъобразен строеж по смисъла на чл. 224, ал. 1, т. 5 от ЗУТ.
 
 Във връзка с гореизложеното и на основание чл.224a, ал. 1 във връзка с чл. 224 ал.1, т.5 и чл. 223, ал. 1 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/:
 
 
 
 
 
 
НАРЕЖДАМ
 
 1. Спирам изпълнението на незаконосъобразен строеж „Реконструкция на сграда, изграждане на пристройка и промяна предназначение на краварник в склад за селскостопанска продукция и инвентар“ и незаконосъобразен строеж „Промяна предназначението на съществуващ краварник в склад за селскостопанска продукция и инвентар, реконструкция на покривна конструкция с Нкор.=4,50м“, находящи се в имот с идентификатор 51956.115.552 по КК и КР на с. Нова Черна, извършвани от подизпълнителна фирма „АРСЕНАЛ“ ЕООД, ЕИК 117672726, управител – Атанас Атанасов;
 2. Определям срок от 15 (петнадесет) работни дни от влизане в сила на настоящата заповед за доброволно изпълнение, до изтичането на който от извършителя на строежите да бъдат взети мерки за освобождаване на строителната площадка от хора, строителна механизация и др.;
 3. Да се представят Заповедни книги за двата описани обекта;
 4. Да се състави констативен акт за установяване съответствие на строежите с издадените строителни книжа и за това, че подробния устройствен план е приложен по отношение на застрояването;
 5. В 3-дневен срок от изтичане на срока по т.2, да се разпореди прекъсване на захранването с електрическа енергия и вода. Заповедта е задължителна за доставчиците и се изпълнява незабавно, съгласно чл. 224а, ал.3 от ЗУТ;
 6. Настоящата заповед да се съобщи по установения за това законов ред на всички заинтересувани лица.
 
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Силистра.
 
 
 
 
 
 
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
Кмет на Община Тутракан
 
 
Съгласували:
Юрисконсулт:_________________
                        / Радина Великова /
 
 
 
Директор дирекция ИООС: ________________
                  Временно изпълняващ длъжността
                 / ст. експ. “АГ“ инж. Х. Ангелова /
 
 
 
Съставил:_________________
 /мл. експерт „АСК“ арх. М. Гаджалова/