О Б Я В Л Е Н И Е №52/15.11.2022год.

15/11/2022
О Б Я В Л Е Н И Е
№52/15.11.2022год.
 
 
Община Тутракан, на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията -ЗУТ, съобщава, че Кмета на Община Тутракан със Заповед № РД-04-1052/ 14.11.2022г. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Е.Н.Г, Р.Н.Г и М.Д.Г. да възложи изработване на: Подробен устройствен план (ПУП) – създаване  на План за регулация и застрояване - ПРЗ  и работен устройствен план – РУП ( план за застрояване и силуетно оформяне) в обхват на дворно място, съставляващо имот №501.2344 в кв.103 от План за улична регулация, одобрен с Решение № 327/ 02.02. 2006 год. на Общински съвет гр. Тутракан; поземлен имот с идентификатор 73496.501.2344 от КККР на гр. Тутракан, одобрени със Заповед № РД–18–6/ 04.02.2008 год. на АГКК гр. София (имота е разделен на два нови обекта 73496.501.3941 и 73496.501.3942, съгласно приложено Удостоверение с изх.№25-3554-14/04.11.2022г. на СГКК гр. Силистра).
 
Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
                 
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
 Кмет на Община Тутракан