О Б Я В Л Е Н И Е    № 51/14. 11. 2022 год.

14/11/2022
О Б Я В Л Е Н И Е
   № 51/14. 11. 2022 год.
 
 
 
 Община Тутракан, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че с Решение №602 от 27.10.2022г. на Общински съвет - гр. Тутракан е одобрен проект:
Подробен устройствен план  (ПУП) - Парцеларен план  (ПП) на водопроводно отклонение и ел. захранване за манастир „Света Марина” – кабел ниско напрежение (НН) от електромерно табло монтирано на трансформаторен пост ТП1- с. Сяново до Ел. табло Т разпр. манастир (за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия) в обхват съгласно приложения проект. 
 
             На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-
  Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан
            дневен срок от обнородването му в ДВ чрез Община Тутракан до Административен съд-Силистра.