С Ъ О Б Щ Е Н И Е  №50 /11.11. 2022год.

11/11/2022
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 №50 /11.11. 2022год.
 
 
Община Тутракан на основание чл.149, ал.1 във връзка с чл.150, ал.8 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131, че :
 
1. Самостоятелна съставна част към Комплексен проект за инвестиционна инициатива -КПИИ: Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за имот с идентификатор 73496.501.2646 поКадастрална карта на гр. Тутракан, в кв.116 от План за улична регулация на гр. Тутракане одобрена със Заповед № РД- 04-1037/10.11.2022год. на Кмета на Община Тутракан.
 
2. Самостоятелна съставна част към КПИИ: „Инвестиционен проект – Агроаптека и склад за градинска техника”е издадено Разрешение за строеж №43/10.11.2022год. на главния архитект на Община Тутракан.
 
            Заинтересуваните лица в 14 -дневен срок от съобщението, могат да направят своите жалби и протести чрез Община Тутракан до Административен съд - гр. Силистра
 
 
                             
 
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
     Кмет на Община Тутракан
 
 
Съставил:  __________  ( Т. Димитрова - гл. спец. ”ГК”, Д-я ”ИООС”)    /