О Б Я В Л Е Н И Е    №49/11.11. 2022 год.

11/11/2022
О Б Я В Л Е Н И Е
   №49/11.11. 2022 год.
 
           Община Тутракан  на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед №РД-04-1038/10.11.2022г. на Кмета на Община Тутракан е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план, одобрен без план-схеми,  в част план-схема за електрификация в обхват съгласно приложеният проект.
Възложител на проекта е  ЕТ НИК-ПЛАСТИК-Валя Петрова, ЕИК 118501817.
В план-схемата за електрификация е определено трасе  на  кабел в изкоп, което е разпо-ложено в част от улица, публична общинска собственост с о.т.73-о.т.72 (ул. “Осогова“) от План за улична регулация – Тутракан ( имот с идентификатор 73496.501.317 от КККР Тутракан).  
           Трасето на кабела започва от т.1, съществуващ стоманорешетъчен стълб от отклонение за ТП “Осогово“ Тутракан и свършва в т.4 границата на ПИ 73496.501.3748 от КККР..
Дължина на трасето (до границата на имота) е 30,3м.  Новото трасе е със сервитут 0,6м. към уличната регулация и 1,50м. от другата страна, с обща засегната площ от  него 67 кв. м
 
Издадената Заповед може да се обжалва от заинтересуваните лица по реда на чл.215, ал.1 ЗУТ пред съответния административен съд по местонахождение на недвижимия имот в 14 -дневен срок.
 
 
 
                             
  Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
    Кмет на Община Тутракан