О Б Я В Л Е Н И Е    № 42/03.10. 2022 год.

3/10/2022
О Б Я В Л Е Н И Е
   № 42/03.10. 2022 год.
 
Община Тутракан на основание чл.128, ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл.131, ал.4 от ЗУТ съобщава, че в общинската администрация е внесен за процедиране, разглеждане в ОЕСУТ и одобряване проект:Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват на имот с идентификатор 73496.501.2646 по  Кадастрална карта и кадастрален регистър на гр. Тутракан, одобрени със Заповед № РД–18–6 / 04.02.2008г. на АГКК гр. София и имот № 501.2646 в кв.116 от План за улична регулация на гр. Тутракан, одобрен с Решение №327/02.02.2006 год. на Общински съвет – Тутракан.
ПУП-ПРЗ е възложен за  изработване от собственика на имота И. П. Н. и „АГРИНЕД“ ЕООД с ЕИК 204552749.
            За изработването му са  използвани  актуални данни от действащата КККР и ПУР  на гр. Тутракан.  Имотът обект на разработката  попада в обхвата на жилищна територия / устройствена зона „Жм“.
            Внесеният проект ПУП-ПРЗ е съставна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива с който се предвижда в имота да се изгради нежилищен обект – сграда за агроап-тека и склад за градинска техника .
            За имота е  отреден урегулиран поземлен имот (УПИ)­ І-2646, кв.116  като вътрешните регулационни линии са  поставени  в съответствие  със съществуващите кадастрални граници (странични /дъно) на поземленият имот и е запазена  одобрената улична регулация.
            С ПУП-ПРЗ се променя конкретното предназначение  на имота от „отреден за жилищ-но застрояване“ в отреден „за обществено обслужване, безвредни производствени и складови дейности“.
            Необходимите гаражи и места за паркиране задължително се осигурят в границите на имота.       
            Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да се запознаят с изработеният проект , както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинската администрация.
 
 
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
Кмет на Община Тутракан                                     

ДС/ТД