О Б Я В Л Е Н И Е  № 48 /27.10.2022 год.

27/10/2022
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 48 /27.10.2022 год.
            Община Тутракан, на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересува-ните  лица по смисъла на чл.131, че е изработен и внесен за процедиране проект:
“Изменение на подробен устройствен план-план за регулация, одобрен без план схеми  - за трасе на електропровод“.
В план схемата за електрификация е определено трасето на кабел, което преминава  от съществуващ  СРС по улица с о. т. 4-8 и достига до бъдещият БКТП в УПИ ІХ - 626, 832 в кв.50 от действащия Кадастрален и регулационен план на с. Цар Самуил, одобрен със Заповед №324/22.08.1990г.  с обща дължина 338 л. м.
Трасето минава частично през улици (без настилка) с о.т.4-8,  о.т.3-9 и о.т.2-10, публична общинска собственост, и през имоти в кв.52 и кв.51, частна собственост от действащия Кадастрален и регулационен план на с. Цар Самуил, одобрен със Заповед №324/22.08.1990г.
 
            Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация гр. Тутракан, ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет.ІІ.
 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.            
 
    
                           
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
   Кмет на Община Тутракан