О Б Я В Л Е Н И Е    № 47 /24.10. 2022 год.

24/10/2022
О Б Я В Л Е Н И Е
   № 47 /24.10. 2022 год.
 
Община Тутракан  на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, на заинтересуваните страни, че със Заповед №РД-04-972/21.10.2022г. на Кмета на Община Тутракан е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план  (ПУП) план за регулация и застрояване за  УПИ ХLІІ за „Промишлени нужди“,  кв.75 от План за улична регулация, одобрен с Решение №327/02.02.2006г. на Общински съвет гр. Тутракан, имот с идентификатор 73496.501.3185 от Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Тутракан, одобрени със Заповед № РД–18–6/ 04.02.2008 г. на АГКК гр. София с възложител „МЕТАЛСТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Тутракан, собственик на имота.
      Изработен е върху цифров модел от КККР и копие от одобрената улична регулация на гр. Тутракан.
С проекта вътрешните регулационни линии на новият УПИ ХLII –3185 се поставят в съответствие с кадастралните граници (странични) на новият поземленият имот, като се променя уличната регулация само в частта на терен, върху който е изградена автобусната спирка на градския транспорт, които се запазва като част от улицата.
Във връзка с инвестиционните намерения на собственика за обособяване на площадка за дейности с отпадъци се променя конкретното предназначение на новият урегулиран поземлен имот в разновидност: “Предимно производствена -Пп“.
Запазват се съществуващите сгради, а новото застрояване е посочено с ограничителни линии на застрояване.
Подробният устройствен план е придружен от план - схеми за водоснабдяване, канализа-ция, електрификация, за вертикално  планиране и организация на движението и ВОБД за изграждане на пътни връзки
       Приложено е писмо с изх. №АО-2622-(6) Русе, 06.07.2022г. на Регионална инспекция по околна среда и водите-Русе до г-н Христо Христов.
     
            Заповедта може да се обжалва чрез Община Тутракан до Административен съд - гр. Силистра в 14- дневен срок от връчването на съобщението на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, съгласно чл.129, ал.2 от ЗУТ.
 
 
ЦВЕТЕЛИНА ГАБРОВСКА - ГЕОРГИЕВА
- зам. кмет на Община Тутракан, заместваща Кмета на Община Тутракан,
съгласно негова Заповед №РД-04-965 от 21.10.2022г.
 
 
 
 
 
ЦГ/ТД