О Б Я В Л Е Н И Е    № 46 /21.10. 2022 год.

21/10/2022
О Б Я В Л Е Н И Е
   № 46 /21.10. 2022 год.
Община Тутракан  на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, на заинтересуваните страни, че със Заповед №РД-04-964/21.10.2022г. на Кмета на Община Тутракан е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план  (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за имоти: УПИ ІХ-41 и УПИ VІІІ–41  в кв.57 от действащия Кадастрален и регулационен план на с. Цар Самуил, одобрен със Заповед № 324/ 22.08.1990год. на Общински съвет Тутракан и придружаващите го план схеми на ВиК и Ел. захранван. Възложител на проекта е  М. Р. М.,  като собственик на имотите.
С ПУП-ИПРЗ се обединяват УПИ ІХ-41 и УПИ VІІІ–41  в кв.57 в един общ, нов УПИ, границите на който съответстват на имотните граници на нов имот №1086.
Новият УПИ получава сигнатура ХІІІ-1086. Запазва се одобрената улична регулация.
      Променя се конкретното предназначението на новият урегулиран поземлен имот от: „За Жилищно застрояване с преобладаващо застрояване с малка височина  до (10м), означена като (Жм)  в  разновидност „Предимно производствена зона - (Пп)“.
       Въведени са ограничителни линии на застрояване на 3м от страничните граници на имота и 5м от дъното на имота.
 
            Заповедта може да се обжалва чрез Община Тутракан до Административен съд - гр. Силистра в 14- дневен срок от връчването на съобщението на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, съгласно чл.129, ал.2 от ЗУТ.
 
 
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
Кмет на Община Тутракан
 
 
 
”ИООС” /                                                                                 
ДС/ТД