О Б Я В Л Е Н И Е № 45 /18.10. 2022год.

18/10/2022
О Б Я В Л Е Н И Е
45 /18.10. 2022год.
 
             Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Кмета на Община Тутракан със Заповед № РД-04-941/17.10.2022г.  ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на „НЕПТУН 2011“ ЕООД гр. Русе  да възложи изработване на проект за изменение на подробен устройствен план, одобрен без план схеми.
В план-схемата за електрификация се предлага  трасето на  кабела в изкоп да преминава и пресича улици с: о.т. 93-о.т.94 и о.т.94-о.т.89 и в част от терен, отреден за „Озеленяване“ кв.88, публична общинска собственост по плана на селото. Дължина на трасето е 70 м, а извън имота - 59 м.
            Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
 
  ЦВЕТЕЛИНА ГАБРОВСКА - ГЕОРГИЕВА
- зам. кмет на Община Тутракан, заместваща Кмета на Община Тутракан,
съгласно негова Заповед №РД-04-940 от 17.10.2022г.