О Б Я В Л Е Н И Е  № 44/ 17.10.2022 год.

17/10/2022
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 44/ 17.10.2022 год.
            Община Тутракан, на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните  лица по смисъла на чл.131, че е изработен и внесен за процедиране проект:
„План –схема за електрификация към подробен устройствен план, одобрен без план-схеми.
Планът е изработен от ЕТ “НИК – ПЛАСТИК - ВАЛЯ ПЕТРОВА“ ТУТРАКАН във връзка с инвестиционните му намерения за изграждане на трансформаторен пост БКТП 20/0.4кV в  собственият си имот с идентификатор 734986.501.3748 по КККР Тутракан.
В план-схемата за електрификация се определи трасе  на  кабел в изкоп,  да премине в тротоара на улица с о.т.73-о.т.72 (ул. “Осогова“) от План за улична регулация - Тутракан, публична общинска собственост.
Дължина на трасето на премиване 30,3м.
            Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация гр.Тутракан, ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет.ІІ.
 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.            
 
             
  ЦВЕТЕЛИНА ГАБРОВСКА - ГЕОРГИЕВА
- зам. кмет на Община Тутракан, заместваща Кмета на Община Тутракан,
съгласно негова Заповед №РД-04-940 от 17.10.2022г.