О Б Я В Л Е Н И Е № 43 /07.10. 2022год.

7/10/2022
О Б Я В Л Е Н И Е
43 /07.10. 2022год.
 
             Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Кмета на Община Тутракан със Заповед № РД-04-911/06.10.2022г.  ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на „ДРАЦИЯ“ ЕООД гр. Тутракан да възложи изработване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация, одобрен без план схеми.
             В план-схемата за електрификация се предвижда трасето на  кабела в изкоп да премине по улица с о.т.69-747-о.т.71 (ул. “Осогова“) от План за улична регулация-Тутракан, публична общинска собственост. Дължина на трасето е 40 м.
                Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
 
  ЦВЕТЕЛИНА ГАБРОВСКА - ГЕОРГИЕВА
- зам. кмет на Община Тутракан, заместваща Кмета на Община Тутракан,
съгласно негова Заповед №РД-04-913 от 10.10.2022г.
 
ДС/ТД