О Б Я В Л Е Н И Е № 42 /03.10. 2022год.

3/10/2022
О Б Я В Л Е Н И Е
42 /03.10. 2022год.
 
 Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Кмета на Община Тутракан със Заповед № РД-04-903/ 03.10.2022г.  ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на ЕТ “НИК – ПЛАСТИК - ВАЛЯ ПЕТРОВА“ ТУТРАКАН да възложи изработване на проект за изменение на подробен устройствен план, одобрен без план-схеми.  В план-скемата за електрификация се определи трасе  на  кабел в изкоп, което  да премине в тротоара на улица с о.т.73-о.т.72 (ул. “Осогова“) от План за улична регулация-Тутракан, публична общинска собственост. Дължина на трасето на премиване 30,3м.
                Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
 
  ЦВЕТЕЛИНА ГАБРОВСКА - ГЕОРГИЕВА
- зам. кмет на Община Тутракан, заместваща Кмета на Община Тутракан,
съгласно негова Заповед №РД-04-913 от 10.10.2022г.
ЦГ/ТД