О Б Я В Л Е Н И Е № 39/19.09.2022год.

19/9/2022
О Б Я В Л Е Н И Е
39/19.09.2022год.
 
 
             Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Кмета на Община Тутракан със Заповед № РД-04-826/16.09.2022г.  ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на : В. Р. М. да възложи изработване на:        
“Изменение на подробен устройствен план -план за регулация, одобрен без план схеми  - за трасе на електропровод“.  Трасето започва от съществуващ  СРС в улица с ОТ 4-8 и достига до бъдещият БКТП в УПИ ІХ - 626, 832 в кв.50, като преминава частично през улици (без настилка), публична общинска собственост, и имоти частна собственост  с обща дължина 338 л. м. от действащия Кадастрален и регулационен план на с. Цар Самуил, одобрен със Заповед №324/22.08.1990год. за негова сметка“.
 
                Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
 
                 
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
     Кмет на Община Тутракан