О Б Я В Л Е Н И Е №38/19.09.2022год.

19/9/2022
О Б Я В Л Е Н И Е
№38/19.09.2022год.
 
 
 
             Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Кмета на Община Тутракан със Заповед № РД-04-826/16.09.2022г.  ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на „ВЕИ СТАРО СЕЛО“ ЕООД, ЕИК 206781764 да възложи изработване на: Подробен устройствен план - план за застрояване  за имот с  идентификатор 69078.150.57 по КККР с. Старо село, одобрен със Заповед №РД-18-637/ 07.03.2018г. на ИД на АГКК за  застрояване на ФЕЦ с мощност до 1 300 kW.
 
            Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
                 
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
     Кмет на Община Тутракан