Проект „Ремонт и реконструкция на покрив на Читалищна сграда с.Цар Самуил и Читалищна сграда с. Варненци“

27/10/2022
Европейски земеделски фонд  за развитие на селските райони:
„Европа инвестира в селските райони“
 
 
Община Тутракан, Местна  инициативна група Тутракан – Сливо поле и Държавен фонд „Земеделие“ сключиха  Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.251-0012-С01/23.09.2022 г. за изпълнение на проект Ремонт и реконструкция на покрив на Читалищна сграда с.Цар Самуил и Читалищна сграда с.Варненци, одобрен със Заповед № 03-РД/3002 от 18.08.2022 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.
Финансирането е по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е в размер на  147 850,54 лв.
  Целта на проектното предложение е да се подобри облика на двете населени места – с.Цар Самуил и с.Варненци и се предоставят по-добри инфраструктурни възможности за култура, спорт и отдих. Инвестицията ще подобри качеството на живот и ще допринесе за развитие на туризма, както и за подобряване услугите за населението – образователни и културни, като те имат значение за задържане на по-младото население.
Предвидените строителни дейности включват цялостен ремонт на покривните конструкции на Читалище „Светлина 1904г.“ в с.Варненци и Читалище „Искра-1928г.“ в с.Цар Самуил.
        С осъществяване на проектното предложение ще се подобри облика на двете населени места както и качеството на живот и услугите за населението.
 
 
 
         
 
Срокът за изпълнение на проектните дейности е до 30 юни 2025 г.