№ РД-04-959/21.10.2022г., относно: публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр.Тутракан, местност “Зад Болницата“ по КККР на гр Тутракан, описани в Таблица 1, при следните условия: ....

21/10/2022