ЗАПОВЕД № РД-04-958/21.10.2022г., относно: публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, незастроен поземлен имот с площ от 124 кв.м. и с кадастрален № 73496.500.1224, находящ се на ул. „Крайбрежна“...

21/10/2022