Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ с. Белица

17/10/2022
ОБЯВЛЕНИЕ
 
На основание чл. 64 от Закона за социалните услуги и чл. 91, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и със Заповед № РД-04-938/14.10.2022 г.
 
ОБЯВЯВАМ КОНКУРС
 
За възлагане управлението на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ с. Белица, ул. „Страхил Войвода“ в община Тутракан с капацитет на услугата – 15 места  на територията на община Тутракан за срок от 5 /пет/ години.
 
І. Условия за участие в конкурса:
 
 1. В конкурса могат да участват:
1.1. Български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица;
1.2. Физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
1.3. Лицата по т. 1 и т. 2 следва да притежават издадени лицензи от изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги за предоставяне на социалната услуга „Резидентна грижа“.
 1. В конкурса не може да участва кандидат, който:
● е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност;
● е в ликвидация;
● е лишен от право да упражнява търговска дейност;
● чийто лиценз е бил отнеман на основание чл. 158, ал. 1, т. 1 – 6 при условията на чл. 148, ал. 4 от Закона за социалните услуги;
● чийто лиценз е бил отнеман на основание чл. 158, ал. 1, т. 7 от ЗСУ;
● има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
● е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общностите, e като за юридическите лица, това изискване се отнася за всички членове на управителните и контролните им органи, освен ако не е реабилитиран.
● вследствие на процедура за възлагане на обществена поръчка или отпускане на безвъзмездна финансова помощ, е обявен в тежко нарушение поради неизпълнение на своите договори и задължения;
● е в положение на конфликт на интереси;
● има парични задължения към община Тутракан.
 1. Всеки кандидат е длъжен да обяви писмено пред община Тутракан промените в обстоятелствата по предходните точки, настъпили в процеса на провеждане на конкурса, в 7-дневен срок от настъпването им, като прилага и съответните документи, които ги доказват.
 
ІІ.  Изисквания към кандидатите:
 
 1. Да са доставчици на социални услуги, имащи най-малко едногодишен опит в предоставянето на социалната услуга, предмет на възлагането.
 2. Да разполагат с финансови средства за извършване на дейността, в съответствие със стандартите и критериите, регламентирани в Закона за социалните услуги и Правилника за прилагането му и нормативната база по свързаност.
 3. Да разполагат с квалифициран персонал за управление и качествено предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“. Кандидатът следва да разполага както с основни и препоръчителни специалисти, които да осъществяват дейности по ръководство и предоставяне на социалната услуга, така и със служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите. Квалификацията на служителите и специалистите следва да съответства на тази, която се изисква/допуска за посочените длъжности.
 4. Да представят Програма за управление и предоставяне на социалната услуга и Програма за развитие на качеството на предоставяната социална услуга.
 
ІІІ.  Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ на територията на община Тутракан.
 
 1. Частният доставчик на социалната услуга следва да организира, ръководи и контролира цялостната дейност в социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“, намиращ се в сграда, публична общинска собственост, с адрес: с. Белица в община Тутракан.
 2. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост е форма на социална услуга от резидентен тип, насочена към пълнолетни лица с умствена изостаналост. Социалната услуга ще цели да създаде условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на лица с умствена изостаналост; осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до семейната, с възможност за подкрепа и изява. Средата предоставя условия за живот, наблюдение и подкрепа, които позволяват на потребителите да живеят относително самостоятелно, като поддържат и развиват своята независимост и социална приобщеност.
 3. Изпълнителят – доставчик следва да предоставя социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост за срок от 5 (пет) години, считано от фактическото изпълнение на социалните дейности, предмет на договора.
 4. Предоставянето на социалната услуга трябва да отговаря на изискванията на всички нормативни актове, методики и задължителни указания на компетентните органи, касаещи предоставянето на социални услуги, както и останалите релевантни международни и национални нормативни документи.
 5. Кандидатът, спечелил конкурса, ще сключи договор за управление на социални услуги с Кмета на Община Тутракан.
 6. Целевата група за предоставяне на социалната услуга са: пълнолетни лица с умствена изостаналост.
 7. Частният доставчик е необходимо да съблюдава и прилага стандартите и критериите за качество на социалната услуга.
 8. Капацитетът на „Център за социална рехабилитация и интеграция“ е 15 (петнадесет) места.
 9. Доставчикът организира услугата с персонал съгласно Методиката за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността и Методическото ръководство за условията и реда за предоставяне на социална услуга, утвърдена от изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане и други приложими подзаконови нормативни актове.
 
ІV.  Финансиране и начин на предоставяне на средствата.
 
 1. Финансирането на социалната услуга се осъществява чрез общинския бюджет, като делегирана от държавата дейност на база на стандарти за издръжка, определени с Решение на МС за съответната бюджетна година. Непредвиждането на средства от държавния бюджет за съответната финансова година за издръжката на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“, като делегирана от държавата дейности, освобождава Община Тутракан от отговорност и отлага прилагането на договора с доставчика за срока, в който не е финансово обезпечена услугата.
 2. Социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ на територията на община Тутракан е включена в Приложение №4 към т.4 от Решение № 50/03.02.2022 г. на Министерския съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г., като е определен стандарт за периода от 01.04.2022 г. до 31.12.2022 г. е в размер на 24571 лв. При изменение на нормативния акт Програмата за управление и предоставяне на социалната услуга и заплащането на частния доставчик подлежи на актуализация. Общият размер на средствата до края на календарната година се определя пропорционално, считано от датата на влизане в сила на договора. Размерът на бюджета за следващите години ще бъде в съответствие със стандартите за съответната година съгласно Решение на Министерския съвет. При промяна на броя на местата в социалната услуга, водещ до промяна на средствата за издръжка, същите се коригират с анекс към договора.
 3. Финансовите средства от утвърдения бюджет за дейността ще се предоставят ежемесечно на доставчика на социалната услуга след представяне и одобряване на технически и финансов отчет за социалната услуга, обект на настоящото възлагане, за месец, предхождащ текущия, придружени със съответната фактура.
 4. Представената Програма за управление и предоставяне на социалната услуга, включва Техническото и Финансовото предложение, предоставени от кандидатите с конкурсната документация, ги обвързва при спечелване на конкурса и представлява неразделна част от договора с община Тутракан. Промени могат да бъдат правени по параграфите с изричното уведомление от страна на частния доставчик на всяко полугодие. Други промени се извършват чрез анекс към сключения договор при:
● изменение на нормативната уредба;
● промяна на финансовите стандарти за делегираните от държавата дейности;
● промяна на вида или броя на местата в социалната услуга;
● предписания на контролни органи;
● непреодолима сила или непредвидени обстоятелства.
 1. Частният доставчик представя месечни отчети и разходооправдателни документи за разходи, които съответстват на актуализираните Финансови предложения. Неусвоените средства в края на бюджетната година подлежат на връщане.
 2. Частният доставчик няма право да използва предоставеното финансиране за други услуги, дейности и разходи извън посочените в договора за възлагане на предоставянето на социалната услуга, съгласно изискванията на чл. 65, ал. 3 от Закона за социалните услуги.
 3. Кметът на общината осъществява контрол за законосъобразното разходване на предоставените средства на частния доставчик, като в случай на установени нарушения, уведомява Агенцията за качеството на социалните услуги за извършване на проверка на основание чл. 71, ал. 2 от Закона за социалните услуги. При потвърждение на нарушенията при разходването на предоставените средства кметът на общината прекратява договора за възлагане на предоставянето на социалната услуга.
 4. Неосигуряването на средства в държавния бюджет за издръжка на услугата „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ на територията на община Тутракан като делегирана от държавата дейност освобождава община Тутракан от отговорност и прекратява договора с частния доставчик.
 5. Срокът за финансиране е 5 (пет) години, считано от датата на сключване на договора със спечелилия конкурса частен доставчик на социалната услуга.
 
V. Документи за участие:
 
 1. Информация за досегашната работа на доставчика на социалната услуга. Представяне на кандидатстващата организация – цели, сфери на дейност, реализирани договори/проекти за предоставяне на социални услуги през последната една година с посочване на срокове, финансиране, устойчивост.
 2. Заверено копие от карта за идентификация по БУЛСТАТ и решение за съдебна регистрация или удостоверение за актуално състояние/ЕИК;
 3. Удостоверение за наличие/липса на задължения пред НАП  издадено след датата на обявлението (оригинал);
 4. Удостоверение за наличие/липса на задължения пред общината по седалището на юридическото лице – издадено след датата на обявлението (оригинал).
 5. Удостоверение за наличие/липса на задължения пред община – издадено след датата на обявлението (оригинал).
 6. Декларация/и, подписана/и от управителя, съответно от всички членове на управителния орган на кандидата, относно обстоятелствата по т. І,2.
 7. Лицензи, издадени от изпълнителния директор на Агенцията за качество на социалните услуги/социалната услуга, за която кандидатства – копие, заверено за вярност, подписано и подпечатано от кандидата;
 8. Списък на работния капацитет на кандидата и документи, удостоверяващи квалификацията на служителите, с които разполага доставчика за организация, управление и предоставяне на услугата, съдържащ организационна структура, оперативно и финансово управление на услугата, квалификация на служителите, програми за обучение и отговорности на персонала – Приложение № 1 към конкурсната документация.
 9. Техническо предложение по образец – Приложение № 2 към конкурсната документация, което съдържа:
● Цели, принципи и задачи на услугата;
● Характеристика на целевата група на социалната услуга, оценка на очаквания брой преки и косвени бенефициенти;
● Очаквани резултати;
● Подробно описание на дейностите и график за осъществяване на социалната услуга;
● Инструменти за проверка на качеството на услугата;
● Мерки за защита на личните данни на потребителите на услугата.
9. Финансово предложение (в лева) по образец – Приложение № 3 към конкурсната документация, включващо детайлизирано описание на:
● Разходи за възнаграждения и осигуровки на персонала;
● Разходи за издръжка;
● Подробна обосновка на разходите в свободен текст.
10. Програма за развитие на качеството на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ на територията на община Тутракан за целия 5-годишен период на предоставяне на услугата.
11. Декларация по чл. 64, ал. 2, т. 4 от ЗСУ, подписана от представляващия на организацията – Приложение № 4.
12. Декларация по чл. 64, ал. 2, т. 5 от ЗСУ, подписана от представляващия на организацията – Приложение № 5.
13. Заверено копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидата за последните две години.
14. Споразумение за партньорство (в случаите на консорциум).
15. Доказателства за репутацията на кандидата – Препоръки, свързани с опита на кандидата в сферата на социалната услуга, от предишни възложители или от финансиращи организации и партньори, със задължително посочени адреси и телефони – от 1 до 3 броя в оригинал или заверено копие.
16. Банково удостоверение за банковата сметка, която ще бъде използвана за превеждане от община Тутракан на средствата за държавно делегираната дейност.
 
VІ. Дата, час и начин на  провеждане на конкурса:
 
1. Конкурсът ще се проведе неприсъствено за кандидатите на 7.12.2022 г. от 10:00 ч. от Комисия, назначена с моя заповед, която се състои от нечетен брой членове. В 14-дневен срок от провеждане на конкурса Комисията извършва оценка на кандидатите.
2. Конкурсът ще се проведе на два етапа:
● Първи етап – Комисията разглежда представените от кандидатите документи и проверява наличието и редовността им. Кандидат, който не е предоставил всички изискващи се по т. V документи, е длъжен да ги представи в срок до 5 работни дни от поискването им от Комисията. Кандидат, който не отговаря на условията за участие и не е предоставил всички изискуеми документи, не се допуска до участие във втория етап на конкурса и се отстранява.                       
● Втори етап – Комисията разглежда, оценява и класира представените програми от кандидатите за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ по определените критерии в т. ІХ.
3. Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното постъпване в община Тутракан.
4. Комисията съставя Протоколи за своята работа и класира участниците в конкурса. Когато член на Комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.
 
VІІ. Краен срок и място за подаване на документи:
 
Кандидатите представят документите до 17:00 ч. на 05.12.2022 г. включително, в запечатан непрозрачен плик, на хартиен и магнитен носител в един оригинален екземпляр и 2 (две) копия. Документите се подават лично в деловодството на община Тутракан, на адрес: гр. Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и при възможност електронен адрес.
Предложения, получени след крайния срок, както и в незапечатани или скъсани пликове, няма да бъдат разглеждани.
 
 
VІІІ. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса:
 
 1. В срок до 3 работни дни от получаването на изготвените протоколи, кметът на община Тутракан издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат.
 2. Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите кандидати в срок до 7 работни дни от издаването на заповедта.
 3. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
 
 1. Въз основа на заповедта за определяне класирането на кандидатите кметът на общината сключва договор с кандидата, класиран на първо място, съобразно предвиденото в настоящата заповед и в съответствие с представената от кандидата програма за развитие на социалната услуга – предмет на конкурса.
 
ІХ. Критерии за оценяване по Методика – Приложение № 6 към конкурсната документация.
 
 1. Кандидатите ще бъдат оценявани на база следните критерии и съответния максимален брой точки:
 2. Съответствие на кандидата с предварително обявените условия – 10 точки.
 3. Опит на кандидата в предоставянето на социалната услуга и репутация – 15 точки.
 4. Квалификация на служителите за организация и управление на социалната услуга – 15 точки.
 5. Финансова стабилност на кандидата – 5 точки.
 6. Програма за управление и предоставяне на социалната услуга – 55 точки, като за:
1.5.1. Техническо предложение – 35 точки.
1.5.2. Финансовото предложение – 20 точки, в т.ч.
1.5.2.1. Детайлност, приложимост на разработения план за разходване на средствата по параграфи и обоснованост на предложените разходи – 15 точки.
1.5.2.2. Възможност за привличане на допълнителни средства – 5 точки.
 
                                                                                                                        Общ брой точки: 100
 
 1. Всеки член от Комисията поставя индивидуални оценки, като крайният резултат на кандидата е средноаритметичен от резултатите на всички членове.
 2. Кандидатите, получили краен резултат 50 и повече точки, се класират от Комисията в съответствие с получения от тях брой точки. Кандидатите, получили по-малко от 50 точки, се считат за неиздържали конкурса.
 
Х. Конкурсна документация:
 
Неразделна част от настоящата Заповед е Конкурсна документация, състояща се от:
 
 1. Задание за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“.
 2. Списък на работния капацитет и служителите, както и документи, удостоверяващи квалификацията на служителите за организация, управление и предоставяне на социалната услуга – образец Приложение № 1;
 3. Формуляр за предоставяне на Техническо предложение – образец Приложение № 2;
 4. Формуляр за предоставяне на Финансово предложение – образец – Приложение № 3;
 5. Декларация по чл. 64, ал. 2, т. 4 от ЗСУ – Приложение № 4;
 6. Декларация по чл. 64, ал. 2, т. 5 от ЗСУ – Приложение № 5;
 7. Методика за оценяване – Приложение № 6;
 8. Проектодоговор.
 
ХІ. Други специфични условия
 
Кандидатите могат да приложат допълнителни препоръки и писма за подкрепа от организации, удостоверяващи моралната и финансова подкрепа на кандидата за предоставяне на социалната услуга.
 
ХІІ. Прекратяване на процедурата.
 
 1. В обявения срок няма постъпили предложения.
 2. Всички предложения не отговарят на предварително обявените в тази документация условия.
 3. Класираният на първо място кандидат откаже да сключи договор за възлагане управлението на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ и Възложителят не предложи сключване на договор със следващ класиран кандидат.
 4. Отпадат основанията за провеждане на конкурса в резултат на съществени промени в обстоятелствата.
 
 
Конкурсната документация се предоставя безплатно на кандидатите за участие в конкурса в деловодството на община Тутракан на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска”  № 31 всеки работен ден от 8:00 ч. до 17:00 ч., както  и изтеглена от интернет страницата на Община Тутракан.
 
За допълнителна информация – тел.: 0866/60621
 
ДОКУМЕНТИ:
 
Проектодоговор
Задание
Приложение № 1 Справка
Приложение № 2 Техническо предложение
Приложение № 3 Финансово предложение
Приложение № 4 Декларация
Приложение № 5 Декларация
Приложение № 6 Методика за оценяване