ЗАПОВЕД № РД–04-937/14.10.2022 год.,относно: публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на незастроен урегулиран поземлен имот с Акт №1334/12.11.2012 г. за частна общинска собственост, кв.9, УПИ - VII, по регулационен и кадастрален план на с. Старо село одобрен със Заповед №436/07.11.1990г. с площ от 837,00 кв. м. за зеленчукопроизводство за срок от 10 /десет/ години.

14/10/2022