Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост за срок от 3 /три/ години, представляващ: самостоятелен обект с №73496.500.1455.10.1 с площ от 234,00 кв.м - кухня и столова

27/9/2022

Прикачени файлове