О Б Я В Л Е Н И Е № 36 - 37 /05 . 09. 2022год.

5/9/2022
О Б Я В Л Е Н И Е
36 /05 . 09. 2022год.
 
 
             Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че Кмета на Община Тутракан със Заповед № РД-04-798/07.09.2022г.  ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на: “ГРЕНФУЛ“ ООД гр. Русе да възложат изработване на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) за парцели / УПИ І-187, ІІ-187 и ІІІ-187 в кв.25 от действащия Кадастрален и регулационен план на с. Сяново, одобрен със Заповед №5289/ 31.10.1956 год.“ за тяхна сметка.    
                Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
                 
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
     Кмет на Община Тутракан
 
 
 
   
 
 
 
ДС/ТД
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 37/05.09.2022 год.
            Община Тутракан, на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните  лица по смисъла на чл.131, че е изработен проект: Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация и застрояване (ПРЗ) за имоти: УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V и УПИ VI  в кв.51 от действащия Кадастрален и регулационен план на с. Цар Самуил, одобрен със Заповед №324/22.08.1990год.“.
С ПУП-ИПРЗ се предвижда обединяване на  гореописаните УПИ в един нов УПИ, границите на който съответстват на имотните граници на  нов имот №1085.
Новият УПИ да получи сигнатура ХІІІ-1085. Запазва се одобрената улична регулация.
Имотите обект на изменението попадат в територия предназначена за жилищни нужди.
      Променя се  конкретното предназначението на новият урегулиран поземлен имот от „За Жилищно застрояване с преобладаващо застрояване с малка височина  до (10м), означена като ( Жм)  в  разновидност „Предимно производствена зона - (Пп)“ , като се спазват предвидените за нея нормативи: Плътност на застрояване –до 80%, интензивност на застрояване- до 2,5, минимална необходима озеленена площ да 40%.
 Необходимите гаражи и места за паркиране задължително да се осигурят в границите на имота.
            Проекта е изработен върху действащия Кадастрален и регулационен план на с. Цар Самуил, одобрен със Заповед №324/22.008.1990г. на ОбНС-Тутракан.
            Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация гр.Тутракан, ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет.ІІ.
 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
       
                        
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
   Кмет на Община Тутракан           
                            
 
 
ДС/ТД