О Б Я В Л Е Н И Е № 35 / 03.09.2022год.

5/9/2022
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 35 / 03.09.2022год.
 
 
 
             Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Кмета на Община Тутракан със Заповед № РД-04-784/02.09.2022г.  ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на М. Н. В.  да възложи изработване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация за:
                   - УПИ VІІ–190, кв.19 от Кадастрален и регулационен план на с. Пожарево, одобрен със Заповед №3917/28.08.1950г. ( в частта за дворищната регулация);
                   - имот с идентификатор №57090.501.190 от Кадастрална карта и кадастрален регистър (КККР) на с. Пожарево, одобрени със Заповед №РД-18-267/14.09.2020г. на ИД на АГКК гр. София;
                     - кв.19, имот №501.190 от ПУП - План за улична регулация (ПУР), одобрен с Решение №261 / Протокол №21 / 24.02.2021г. на Общински съвет Тутракан.
 
            Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
                 
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
     Кмет на Община Тутракан