О Б Я В Л Е Н И Е  № 34/29.08.2022 год.

29/8/2022
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 34/29.08.2022 год.
 
 
 
Община Тутракан  съобщава, че със Заповед № РД – 04 –728/29.08.2022год. на Кмета на Община Тутракан е одобрено изменение на  действащият Кадастрален и регулационен план на с. Цар Самуил, одобрен със Заповед № 324/ 22.08.1990г. на ОбНС-Тутракан, като границите на новия имот съответстват на границите на обединените урегулирани поземлени имоти / парцели: УПИ І-общ., ІІ-общ., ІІІ-общ., ІV-общ., V-общ. и VІ-общ. в кв.52.
Новият имот получава планоснимачен №1087 в кв.52 и е с площ от6 957 кв. м.
Запазва се одобрената улична регулация.
 
            Заповедта може да се обжалва  в 14 - дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните страни по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имота.
 
 
 
 
              
 
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
  Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
 
 
 
                                                
ДС/ТД