О Б Я В Л Е Н И Е № 33 /26.08.2022год.

26/8/2022
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 33 /26.08.2022год.
 
 
             Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на заинтересуваните лица  по смисъла на чл.131, че Кмета на Община Тутракан със Заповед № РД-04-720/25.08.2022г. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ  да се  възложи изработване на:   
Да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) за имот с планоснимачен № 92  с отреден парцел / УПИ ХІ-92 в кв.5 от действащия Кадастрален и регулационен план на с. Търновци, одобрен със Заповед №3649/05. 07.1955год.
 
            Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
 
                 
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
     Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
 
ДС/ТД