О Б Я В Л Е Н И Е № 32/08.07. 2022год.

8/7/2022
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 32/08.07. 2022год.
 
 
 
             Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на заинтересуваните лица  по смисъла на чл.131, че Кмета на Община Тутракан със Заповед № РД-04-618 А/ 06.07.2022г. и на основание Решение №525 по Протокол №41/26.05.2022г. на Общински съвет гр. Тутракан ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ  да се  възложи изработване на:   
Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ИПР/ в обхват на  имот частна общинска собственост, съгласно Акт№1725 с вх.р.№1516, а.196, т.V, дело №980/08.07.2014г. на Служба по вписванията Тутракан, съставляващ УПИ IV-3793 в кв.69 от действащия План за улична регулация на гр. Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02.02. 2006 год. на Общински съвет гр. Тутракан; поземлен имот с идентификатор 73496.501.3170 от действащи Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Тутракан, одобрени със Заповед № РД – 18 – 6 / 04. 02. 2008 г. на АГКК гр. София.
 
            Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
                 
 
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
    Кмет на Община Тутракан
 
 
Съставил: ______________  ( Т. Димитрова - гл. спец. “ГК“, Д-я ”ИООС” )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД
 
 
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
   № 32/14.07.2022 год.
 
 
Община Тутракан  на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че в общинската администрация е внесен за процедиране и разглеждане в ОЕСУТ проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 73496.501.3185 от Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Тутракан, одобрени със Заповед № РД–18–6/04.02.2008г. на АГКК гр. София или УПИ XLII за „Промишлени нужди“ в кв. 75  от План за улична регулация на гр. Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02.02. 2006 год. на Общински съвет гр. Тутракан.“
Изменението на ПУП-ПРЗ е възложено за  изработване от собственика на имота „МЕТАЛСТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД , гр. Тутракан.
С проекта вътрешните регулационни линии на новият УПИ ХLII –3185 се поставят в съответствие с кадастралните граници (странични) на новият поземленият имот, като се променя уличната регулация само в частта на терен, върху който е изградена автобусната спирка на градския транспорт, които се запазва като част от улицата.
Устройствената зона за нов УПИ се променя, като се определя зона: “Предимно производствена и за площадка за дейности с отпадъци“.
Запазват се съществуващите сгради, а новото застрояване е посочено с ограничителни линии на застрояване.
Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да се запознаят с изработеният проект , както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинската администрация.
 
 
 
 
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
Кмет на Община Тутракан
                                                   
 
 
Съставил : ______________   / Т. Димитрова, гл. спец. ”ГК”,  Дирекция ”ИООС”/
 
 
                                                                             

ДС/ТД