Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост за срок от 3 /три/ години, представляващ: самостоятелен обект с идентификатор №73496.500.1455.10.2, с площ от 153,00 м2 - бюфет и столова

2/8/2022

Прикачени файлове