О Б Я В Л Е Н И Е № 31/07.07.2022год.

7/7/2022
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 31/07.07.2022год.
 
 
Община Тутракан, на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията -ЗУТ, съобщава, че Кмета на Община Тутракан със Заповед № РД-04-618/06.07.2022г. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ  А. Д. И. и С. М. М.  да възложи изработване на:
“ Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ за имот с идентификатор 73496.501.2847 по Кадастрална карта и кадастрален регистър на гр. Тутракан, одобрени  със Заповед № РД – 18 – 6 / 04. 02. 2008 г. на АГКК гр. София; дворно място с планоснимачен № 2847 в кв.52 от ПУР Тутракан, одобрен с решение №327/02.02.2006г.“
 
 
Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
                 
ЦВЕТЕЛИНА ГАБРОВСКА - ГЕОРГИЕВА
- зам. кмет на Община Тутракан, заместваща Кмета на Община Тутракан,
съгласно негова Заповед №РД-04-605 от 01.07.2022г.