О Б Я В Л Е Н И Е №  30/ 20.06.2022год.

20/6/2022
О Б Я В Л Е Н И Е
№  30/ 20.06.2022год.
 
 
Община Тутракан, на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията - ЗУТ, съобщава, че Кмета на Община Тутракан със Заповед № РД-04-554/17.06.2022г. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ  на С.С.Б. да възложи изработване на:
“ Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) за УПИ ХХХI-494 в кв.2 от ЗРП Тутракан, одобрен със Заповед №270/1976 г. гр. Тутракан“.
Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
                 
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
    Кмет на Община Тутракан