О Б Я В Л Е Н И Е    № 29 /16. 06. 2022 год.

16/6/2022
О Б Я В Л Е Н И Е
   № 29 /16. 06. 2022 год.
 
 
           Община Тутракан  на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед №РД-04-548/14.06.2022г. на Кмета на Община Тутракан е одобрен проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ – създаване на План за застрояване /ПЗ/ в обхват на поземлен  имот с идентификатор 51956.50.592 по Кадастрална карта и кадастрален регистър - КККР на с. Нова Черна, одобрени със Заповед № РД – 18 – 312/ 02. 02. 2018г. на изпълнителен директор на АГКК гр. София“.
Имота се намира извън строителните граници на населеното място, като попада в: Територия с трайното предназначение: “ Урбанизирана“ ; Начин на трайно ползване: “ За друг вид производствен, складов обект“  в  местност: “ Баир сартъ“ от КККР на с. Нова Черна, одобрени със Заповед № РД – 18 – 312/ 02. 02. 2018г. на изпълнителен директор на АГКК гр. София.
            Проектът е изработен по искане на собственика на имота „Идея- 2004“ ЕООД, с цел да се създадат условия за изграждане на фотоволтаична централа.
С ПУП-ПЗ се променя конкретното предназначение на имота от разновидност: „ Пре-
димно производствена зона (Пп)  -  За друг вид производствен, складов обект“ в „Предимно производствена зона (Пп) - За фотоволтаична централа и трафопост“.
Новото застрояване е фиксирано с ограничителни линии на застрояване, които отстоят на 3,00 м. от всички граници на имота. Максимална височина на застрояване до 3 ет. и Н до 10,00 м. Необходимите гаражи и места за паркиране задължително се осигуряват в границите на имота.       
            Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да се запознаят с изработеният проект , както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинската администрация.
                                           
 
            
 
ЦВЕТЕЛИНА ГАБРОВСКА - ГЕОРГИЕВА
- зам. кмет на Община Тутракан, заместваща Кмета на Община Тутракан,
съгласно негова Заповед №РД-04-552 от 15.06.2022г.