О Б Я В Л Е Н И Е  № 28 / 10 . 06. 2022год.

10/6/2022
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 28 / 10 . 06. 2022год.
 
 
 
             Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Кмета на Община Тутракан със Заповед № РД-04-521/08.06.2022г.  ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на ЗК “Прогрес“ с. Варненци да възложат изработване на:     
             „Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ)  за поземлен имот с идентификатор 10149.102.5 по Кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Варненци, одобрени със Заповед №РД-18-311/02.02.2018г. на ИД на АГКК“, собственик на имота.                    
 
Решението  не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
ЦВЕТЕЛИНА ГАБРОВСКА-ГЕОРГИЕВА
- зам. кмет на Община Тутракан, заместваща Кмета на Община Тутракан,
съгласно негова Заповед №РД-04-552 от 15.06.2022г.