О Б Я В Л Е Н И Е  № 27/ 10 . 06. 2020 год.

10/6/2022
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 27/ 10 . 06. 2020 год.
 
 
 
 
 
            Община Тутракан, на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните  лица по смисъла на чл.131, че е изработен проект: :” Подробен устройствен план /ПУП/-Парцеларен план  /ПП/ на водопроводно отклонение и ел. захранване за манастир „Света Марина” – кабел ниско напрежение (НН) от електромерно табло монтирано на трансформаторен пост ТП1- с. Сяново до Ел. табло Т разпр. манастир” .
С ПУП-ПП ще се предвиди захранването с вода на имота на манастира да стане от съществуваща водопроводна шахта в  ПИ70682.12.74 и ще послужи за захранване на всички бъдещи сгради в  имота.
За ел. захранване на манастира ”Света Марина” в ПИ №70682.13.19, м-т ”Манастира” с. Сяново се предвижда монтиране на разпределителното табло, което да се захрани с кабел НН от монтираната на фасадата на съществуващ трансформаторен пост ТП-1 електромерно табло Т електр. манастир.
Дължината на трасето на водопроводното отклонение е 1635,92 м., а на ел. захранващ кабел с ниско напрежение е 1 819,3м. Ще са положени в изкоп, като бъдат спазени изискванията за дълбочина на полагане и съответният сервитут.
 
            Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация гр. Тутракан, ул. ”Трансмариска” №31, стая №13, ет. ІІ.
 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
 
 
 
                                 
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
 Кмет на Община Тутракан