С Ъ О Б Щ Е Н И Е  №  26/  09. 06. 2022год.

9/6/2022
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 №  26/  09. 06. 2022год.
 
 
Община Тутракан на основание чл.149, ал.1 във връзка с чл.150, ал.8 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,че :
1. Самостоятелна съставна част към КПИИ: „Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхват на имот с идентификатор 73496.104.283 поКадастрална карта и кадастрален регистър на гр. Тутракан, е одобрена със Заповед № РД- 04-526/09.06. 2022год. на
 
2. За самостоятелна съставна част към КПИИ: „Инвестиционен проект – за обект: “Селскостопанска сграда“ е издадено Разрешение за строеж №22/09.06.2022год.на главния архитект на Община Тутракан.
 
 
            Заинтересуваните лица в 14 -дневен срок от съобщението, могат да направят своите жалби и протести чрез Община Тутракан до Административен съд - гр. Силистра.
 
 
 
 
                              
 
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
 Кмет на Община Тутракан