О Б Я В Л Е Н И Е №  24 и 25 / 25.05. 2022год.

25/5/2022
О Б Я В Л Е Н И Е
№  25 / 25.05. 2022год.
Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на заинтересуваните лица  по смисъла на чл.131,, че Кмета на Община Тутракан със Заповед № РД-04-474/23.05.2022г.  ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ  на М. С. П. и на н-ци на Д.Н.С., и Г.Д. И.  да възложат изработване на:   
„Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация  (ПР) за  УПИ ІІ-86  в кв.9 от действащия Кадастрален и регулационен план на с. Белица, одобрен със Заповед №1318/26.02.1953 год.“      
 
 
 
Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
ДАРИНА ИВАНОВА
- зам. кмет на Община Тутракан, заместващ Кмета на Община Тутракан,
съгласно негова Заповед №РД-04-472 от 23.05.2022г.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
№  24 /25.05. 2022год.
 
 
Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на заинтересуваните лица  по смисъла на чл.131,, че Кмета на Община Тутракан със Заповед № РД-04-474/23.05.2022г.  ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ  на Д. С. И.  да възложи изработване на:   
            „Подробен устройствен план /ПУП/ - създаване на План за регулация /ПР/ в обхват на имот с идентификатор 73496.5012664 по Кадастрална карта на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД–18–6/04. 02.2008 г. на АГКК гр. София; имот № 501.2664 в кв.121 от действащия ПУР-План за улична регулация на гр. Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02.02.2006 год. на Общински съвет гр. Тутракан“.
 
 
Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
ДАРИНА ИВАНОВА
- зам. кмет на Община Тутракан, заместващ Кмета на Община Тутракан,
съгласно негова Заповед №РД-04-472 от 23.05.2022г.
 
   
 
Съставил: ______________  ( Т. Димитрова - гл. спец. “ГК“, Д-я ”ИООС” )