ОБЯВЛЕНИЕ №23/20.05. 2022г.

20/5/2022
ОБЯВЛЕНИЕ
№23/20.05. 2022г.
 
 
Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-04-450/19.05.2022г. на Кмета на Община Тутракан е одобрено изменение в действащия кадастрален план на с. Белица, одобрен със Заповед №1318/ 26.02.1953 год.  съгласно приложеният проект за изменение.
На място са заснети  - на юг материализирана граници между ПИ № 86  и №85 в кв.9,
материализирана граница, която разделя ПИ №86 с което се обособяват два нови имота , на запад приложена  дворищна регулация, на север и изток приложена  улична регулация.        
Новообразуваните поземлени имоти получават планоснимачни номера след последния използван номер в съответния регистър на имотите (разписен списък)  ПИ № 492  и №493 в кв.9.
 
Заинтересуваните лица, могат да се запознаят със заповедта в делничен ден - от понеделник до петък, в рамките на работното време на Община Тутракан от 8,00 ч. до 17,00ч. на адрес: гр. Тутракан, ул. “Трансмариска“ №31, стая №13 срещу представяне на документ за собственост.
 
            Заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от получаване на съобщението пред Административен съд-Силистра съгласно чл.54, ал.6 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
           
 
 
 
 
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
 Кмет на Община Тутракан