О Б Я В Л Е Н И Е № 22 /16.05. 2022год.

16/5/2022
О Б Я В Л Е Н И Е
22 /16.05. 2022год.
 
 
 
             Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Кмета на Община Тутракан със Заповед № РД-04-177/18.02.2022г.  ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на М. Д. С. да възложи изработване на:   
Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ИПР/ в обхват на:
- от Кадастрален и регулационен план на с. Пожарево, одобрен със Заповед №3917/28.08.1950г. ( в частта за дворищната регулация) - УПИ VІІІ–227,  кв. 15;
- от Кадастрална карта и кадастрален регистър (КККР) на с. Пожарево, одобрени със Заповед №РД-18-267/14.09.2020г. на ИД на АГКК гр. София  - имот с идентификатор №57090.501.227;
- от ПУП - План за улична регулация (ПУР), одобрен с Решение №261 / Протокол №21 / 24.02.2021г. на Общински съвет Тутракан - кв.15, поземлен имот №227.
 
            Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
                 
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
     Кмет на Община Тутракан