РЕШЕНИЕ № РУ - 27 - ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

20/6/2022
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ - РУСЕ
 
 
РЕШЕНИЕ № РУ - 27 - ЕО/2022 г.
за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
 
на основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закопа за опазване на околната среда - ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 42/2022 г.), писмено искане от възложителя по чл. 8а и съгласно чл. 4, т. 2, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми - Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 70/2020 г.), чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие - ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г. изм. и доп.... ДВ, бр. 98/2018 г.), чл. 37, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 106/2021 г.), както и получено становище от Регионална Здравна Инспекция - Силистра,
 
РЕШИХ
да не се извършва екологична оценка на Общинска програма за опазване на околната среда на Община Тутракан за периода 2021-2028 г. и включената към нея, като неразделна част, Програма за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г., които няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве
Възложител - Община Тутракан, ЕИК 000565626, с адрес: гр. Тутракан, обл. Силистра, ул. „Трансмариска“ № 31
Характеристика на изготвените програми:
Общинската програма за опазване на околната /ПООС/ се разработва на основание чл. 79, ал. 1 от ЗООС. Същата е средство и фактор за постигане целите на Закона и се разработва в съответствие с принципите за опазване на околната среда и устойчиво развитие. Програмата за опазване на околната среда способства да осигури координация и интеграция на различните политики и налични ресурси на общинската администрация, за да бъдат постигнати определените цели, свързани с екологичното състояние и опазването на природните богатства на община Тутракан. Като главна цел, за периода 2021-2028 г., е определено подобряване на здравето и благосъстоянието на жителите на общината, запазване на биологичното разнообразие, щадящо и екологосъобразно използване на местните природни ресурси, минимизиране на влиянието на човешката дейност върху компонентите на околната среда и ефективни действия за устойчиво управление на околната среда и запазване на природното наследство на общината. В тази връзка са разработени и групирани следните приоритети:
- Приоритет 1 - Рехабилитация и увеличаване на зелените площи в населените места и крайпътните пространства;
- Приоритет 2 - Въвеждане на мерки за енергийна ефективност;
- Приоритет 3 - Подобрено управление на отпадъците;
          - Приоритет 4 - Управление и опазване на биологичното разнообразие и екосистемите;
 - Приоритет 5 - Ограничаване на въздействието на климатичните промени;
 - Приоритет 6 - Подобряване на административния капацитет и информираността на населението относно управлението и опазването на околната среда.
Общинската програма за управление на отпадъците /ПУО/ се разработва в съответствие с изискванията на чл. 52 от Закона за управление на отпадъците - ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 17/2022 г.), във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 3 от ЗООС. Същата се основава на анализ на съществуващото състояние на управление на отпадъците, силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT анализ) и определя мерки, които следва да се приложат за постигане целите на програмата. В целите и приоритетите на тази програма са интегрирани съответните цели и приоритети на Националния план за управление на отпадъците 2021-2028 г., както и на стратегическите общински документи по сектори. Изведени са следните приоритети:
- Приоритет 1 - Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване;
- Приоритет 2 - Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци;
- Приоритет 3 - Намаляване на количествата и на риска от депонирани битови отпадъци и други.
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, ПООС и ПУО на Община Тутракан за периода 2021-2028 г. са подложени на оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони.
В териториалния обхват на Община Тутракан част от землищата попадат в границите на следните защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”, по смисъла на ЗБР:
- BG0002030 „Комплекс Калимок” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД- 831/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.), изм. и доп. със Заповед РД-86/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.) - част от землищата на гр. Тутракан, с. Нова Черна, с. Старо село и с. Цар Самуил;
- BG0000377 „Калимок-Бръшлен” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1049/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 21/2021 г.) - част от землищата на гр. Тутракан, с. Нова Черна, с. Старо село и с. Цар Самуил;
- BG00002031 „Стената” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД- 566/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.) - част от землището на гр. Тутракан;
- BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД- 837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДБ, бр. 10/2013 г.) - част от землищата на с. Белица и с. Преславци;
- BG0000171 „Лудогорие-Боблата” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-3 58/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 59/2021 г.) - част от землищата на с. Белица, с. Бреница, с. Варненци, с. Преславци, с. Старо село, с. Сяново и с. Шуменци;
- BG0000180 „Боблата” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-686/25.08.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 79/2020 г.) - част от землищата на гр. Тутракан, с. Старо село и с. Шуменци;
- BG0000237 „Остров Пожарево” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД- 838/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.) - част от землищата на гр. Тутракан, с. Дунавец и с. Пожарево;
- BG0000530 „Пожарево - Гарван” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1045/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 20/2021 г.) - част от землищата на гр. Тутракан, с. Дунавец и с. Пожарево.
На територията на общината се намират и четири защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии - ЗЗТ (ДВ, бр. 133/1998 г., изм. и доп. ДВ, бр. 21/2021 г.):
- Защитена местност „Калимок - Бръшлен” - землищата на гр. Тутракан, с. Нова Черна, с. Старо село и с. Цар Самуил, обявена със Заповед № РД-451/04.07.2001 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 68/2001 г.). За същата има утвърден план за управление със Заповед № РД-886 от 07.12.2007 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 17/2008 г.);
- Защитена местност „Находище на пролетно ботурче - Бреница” в землището на село Бреница, обявена със Заповед № РД-170/17.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 33/2015 г.);
- Защитена местност „Остров Пожарево” в землищата на с. Пожарево и с. Дунавец, обявена със Заповед № РД-260/17.07.1995 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/1995 г.);
- Историческо място „Сая Кулак” в землището на с. Пожарево, обявено със Заповед № 345 от 17.05.1979 г. на Председателя на Комитета за опазване на околната среда (ДВ, бр. 67/1979 г.), прекатегоризирано в защитена местност със Заповед № РД-1210/24.09.2003 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 91/2003 г.).
Със Заповед № 583 от 26.09.1981 г. на Председателя на Комитета за опазване на околната среда (ДВ, бр. 83/1981 г.) в землището на с. Белица, общ. Тутракан е обявено едно вековно дърво - Летен дъб, заведен с Държавен регистрационен номер 1320.
Преценката за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитените зони е, че оценяваните програми няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.
Преценката, да не се извършва екологична оценка, се основава на следните
 
 
МОТИВИ:
 1. Характеристика на плана/програмата по отношение на степента, до която планът/програмата определя рамката за инвестиционни предложения и други дейности според тяхното местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия или съобразно предвижданията им за разпределението на ресурсите. Значението на плана/програмата за интегрирането на екологичните съображения особено с оглед насърчаването на устойчиво развитие. Екологични проблеми от значение за плана/програмата. Значението на плана/програмата за изпълнението на общностното законодателство в областта на околната среда:
1. Програмите са съобразени с основните цели на политиката за опазване на околната среда в
Европейския съюз, както и с основните стратегически и планови документи на национално
ниво и имащи отношение към опазването и съхранението на околната среда и управление на
отпадъците. Очаква се същите да способстват за намаляване на вероятността,
3
 
продължителността и честотата на негативните въздействия по компоненти и фактори на околната среда.
 1. В съответствие с чл. 50, т. 3 от Закона за лечебните растения - ЗЛР (ДВ, бр. 29/2000 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 17/2021 г.) и на основание § 3, ал. 3 от Преходни и Заключителни разпоредби на същия закон, към ПООС е разработен и Раздел „Лечебни растения, който се съгласува, предвид, че:
 • направен е списък, в който са изброени лечебните растения, срещащи се в териториалния обхват на общината, с описани използваеми морфологични части от растенията, прогнозни количества на ресурсите (в кг.), количества, за които ще се издава позволително за ползване и период на възстановяване на ресурсите;
спазени са изискванията на чл. 55 от ЗЛР и чл. 5 и чл. 6 от Наредба 2 от 20.01.2004 г. за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения (ДВ, бр. 14/2004 г.);
 • направен е анализ на дейностите за опазване на екосистемите, включващи лечебни растения, за осигуряване на устойчивото им ползване и опазване на ресурсите;
 • изготвен е списък на растителните видове поставени под специален режим на опазване и ползване, както и забранените за събиране билки от естествените им находища, съгласно издаваната годишно, заповед на Министъра на околната среда и водите.
 1. Характеристиките на програмите и техните приоритетни цели не са в противоречие с основните принципи за устойчиво развитие.
 2. За разглеждания район (землището на общината) не са установени екологични проблеми, които с прилагането на ПООС и ПУО биха се задълбочили.
 3. Към ПУО е разработен е план за действие, целящ екологосъобразно управление на отпадъците, нарастване количеството на оползотворени отпадъци и провеждане на различни информационни кампании.
 1. Характеристиките на последствията и на територията, която е вероятно да бъде засегната по отношение на: вероятност, продължителност, честота, обратимост и кумулативен характер на предполагаемите въздействия; потенциално трансгранично въздействие, потенциален ефект и риск за здравето на хората или за околната среда, включително вследствие на аварии, размер и пространствен обхват на последствията (географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати), ценност и уязвимост на засегнатата територия (вследствие на особени естествени характеристики или културно-историческото наследство; превишение на стандарти за качество на околната среда или пределни стойности; интензивно земеползване), въздействие върху райони или ландшафти, които имат признат национален, общностен или международен статут на защита:
 1. Не са установени обстоятелства за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на отрицателен кумулативен ефект, разглеждано в съвкупност с други съгласувани и прилагани планове и програми.
 2. Набелязани са основни цели по отношение на адаптацията към климатичните изменения и ограничаване на свързаните с тях рискове.
 3. В резултат от прилагането на програмите, не се очаква негативно въздействие върху ландшафти със специален статут на защита.
 4. Не се предполага развитие на отрицателни тенденции, свързани с различните компоненти на околната среда и факторите на въздействие.
 5. Не се предполага шумовата характеристика на територията на общината да бъде променена.
 1. Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони е, че ПООС и ПУО на Община Тутракан за периода 2021-2028 г. няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху видове и природни местообитания, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.
Извършената проверка за допустимост на ПООС и ПУО по реда на чл. 37, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за ОС, установи, че програмите са допустими за осъществяване. При прилагането на ПООС и ПУО на Община Тутракан не са очаква:
 • пряко унищожаване, фрагментация и влошаване на природни местообитания;
 • нарушаване на целостта и кохерентността на защитени зони, както и фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видове, предмет на опазване;
 • влошаване на качествата на местообитания за размножаване, хранене, укритие и миграция на видовете, включително птици.
 1. По представената документация са проведени консултации с Регионална Здравна Инспекция - Силистра. Получено е становище по компетентност, Вх. № АО-5938-(5)-02.03.2022 г., съгласно което програмите не създават здравен риск за населението и обекти подлежащи на здравна защита.
 1. Степента, до която планът/програмата влияе върху други планове и програми,
включително тези в дадена йерархия:
1. Предложените ПООС и ПУО на Община Тутракан за периода 2021-2028 г. не влизат в противоречие с други планове и програми, включително и такива от по-високо йерархично ниво.
 1. Обществен интерес към плана/програмата:
 1. Съгласно чл. 13, ал. 5 на Наредбата за ЕО, на дата 24.02.2022 г., постъпилото писмено искане от възложителя по чл. 8а от Наредбата е оповестено чрез интернет страницата на РИОСВ- Русе.
 2. В деловодството на регионалната инспекция не е постъпвала информация от общинската администрация за депозирани възражения срещу реализацията на програмите, както и не са постъпвали становища от засегнатото население.
 
На основание чл. 14, ал. 2. т. 6 от Наредбата за ЕО, поставям следните условия:
 1. Проекти и инвестиционни предложения, произтичащи ПООС и ПУО на Община Тутракан за периода 2021-2028 г., попадащи в обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда или извън нея, и попадащи под разпоредбите на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, могат да бъдат одобрени само след решение/становище по оценка на въздействието върху околната среда/екологична оценка/оценка за съвместимост за одобряване/съгласуване и при съобразяване с препоръките в извършените оценки, както и с условията, изискванията и мерките, постановени със съответния административен акт.
 2. Ежегодно, в срок до 31 март, да се представя в РИОСВ-Русе отчет за изпълнението на ПООС и ПУО на Община Тутракан за периода 2021-2028 г.
Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да бъде основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.
 
 
Преди изменение на разглежданите програми, възложителят уведомява своевременно компетентния орган по околна среда на основание чл. 88, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда
Съгласно разпоредбата на чл. 88, ал. 6 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е одобрена съответната програма.
Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред компетентния административен съд, чрез РИОСВ - гр. Русе в 14 дневен срок от съобщаването му, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Прикачени файлове