О Б Я В Л Е Н И Е  № 21/ 09.05.2022 год.

20/5/2022
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 21/ 09.05.2022 год.
 
 
 
Община Тутракан  съобщава, че със Заповед № РД – 04 –398/04.05.2022год. на Кмета на Община Тутракан е одобрено допълване на имотни граници в кв.14 на новозаснет имот получил  планоснимачен номер - №213  с площ от 942 кв. м. в действащия Кадастрален и регулационен план на с. Сяново,  одобрен със  Заповед № 5289/ 31.10.1956 год.
 
            Заповедта може да се обжалва  в 14 - дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните страни по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имота.
 
 
 
 
              
 
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
  Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
 
 
                                                
ДС/ТД